WorldWrite Logo

תובושתו תולאש

םושירה רפסמ תא יתסנכה ,התוא יתלעפה .שדח בשחמ לע הנכותה תא יתנקתה*
.הקיר החיש תבית העיפומ ךסמה לעו

םיליעפמש ינפל תספדמ רידגהל שי .תספדמ הרדגוה אל ,שדח בשחמהו רחאמ ÷הבושת
.בשחמל תרבוחמה תספדמ ןיא םא םג תאז עצבל שי .הנושארה םעפב WorldWrite תא


."System error 11 " הצצפ תעדוה תלבקתמ ,הדלקה ןמזב ,םעפ ידמ*

היעבה תא רותפל ידכ .תייאמב תמייוסמ תורשפאב יוקילמ תעבונ היעבה ÷הבושת
÷תואבה תולועפה תא עצבל שי
.םושייה תומד לע הלופכ הציחל י"ע WorldWrite תא חתפ .±
"תועיבק" טירפ תא "תויא" טירפתב רחב .²
."Shorthand glossary " תא ץפוקה טירפתהמ רחב .³
."Expand glosarry entries during interactive checking " טירפב גויתה תא לטב החישה תביתב .´
.םויסל "OK " לע ץחל .µ
.תמייק ןיידע תויאה תקידב ÷בל םיש


[םדוק ףדל הרזח]  [תינכטה הכימתל ראוד חלש]