תמיכה ושירות
  

הכימת

דויצלו ךלש הדובעה יפואל םימאתומה הכימתו תוריש לבקל לכות ונלצא
÷ךתושרבש

רואל האצוהה תונכותל הכימת תתל הכורע ונלש הכימתה תקלחמ -הנכות
.דועו PageMaker ,Photoshop ,FreeHand ןוגכ ,רתויב תוצופנה

ונאש דויצה יטירפמ דחא לכב לפטל הכורע ונלש תורישה תדבעמ -הרמוח
.תוריש תדבעמ ול אוצמל השק םיתיעלש דויצב ךכל ףסונבו םירכומ

÷תומר שולשל תקלוחמ תינכטה הכימתה

תויעבו תולקת רותפל ןתינ תובורק םיתיעל .תינופלט הכימת תקלחמ -
.ןופלט תחיש לש ריחמב ,בלש ירחא בלש ,הדומצ הכרדה ךות

הכימתה תקלחמ ,תמדקתמ הנכותו םדומ תרזעב .קוחרמ הכימת תוריש -
.תולקתב לופיט םיגדהלו עצבלו חוקלה רתאב בשחמה לע "טלתשהל" הלוכי

.חוקלה רתאב יאנכט לש תיזיפ תוחכונב ךרוצ שי םיבר םירקמב -

ותלוכיו חוקלה יכרצ יפ לע הכימת תכרעמ רופתל הלוכי ונתרבח ,םוכיסל
חולשל ןתינ ,םיפסונ םיטרפל .חוקלה רתאב הקופתה תא ריבגהל תנמ לע
.07-6283871 ÷תינופלט וא ינורטקלא ראוד