תוכנה
  

הנכות

םירכומ ונחנא .הזמ רתוי םירכומ ונחנא ,הנכות קר םירכומ אל ונחנא
תאצויש השדח הנכות לכ קודבל הסנמ ונלש הכימתה תקלחמ .ןויסנו עדי םג
.תילמיסקמ הרוצב םתושרבש תכרעמה תא לצנל וניתוחוקלל עייסל ידכ קושל

םילילמתה דבעמ תא תחתפמה WorldSoft תרבח לש ץראב תידעלב הגיצנכ תשמשמ קמיסיפ
.קמיסיפ י"ע עצוב תירבעה הסריגה לש חותיפה .WorldWrite ינושל-ברה

(FreeHand, Photoshop ) רואל האצוהה םוחתל תונורתפמ לחה ,תונכות ןווגמ םירכומ ונא
יכרוע דרשמ לוהינל "תיטפשמ" ,ןוגכ םיידועיי םיקוושל תוכרעמל דעו
.ילוהינ עדימו תונובשח לוהינל ל"הנמ וא ,ןיד

םימושיי תונבל םיעדוי ונא ,ךלש בושחמה תייעבל "ףדמ" ןורתפ ןיא םא
.ךיכרצ יפ לע ,ךלש קסעל םיידוחייםעפה הנתמה .רתאה ירקבמל הנתמ תתל הסננ םעפ ידמ
.טנרטניאל תירבעה תריציב תרזועש שוטניקמל הכרע­HebToHtml איה
הסריגמ (HyperCard Player וא) HyperCard -ב ךרוצ שי הכרעה תא ץירהל ידכ
לכ תא םירציימ ונא וזה הכרעה תרזעב .הלעמו ².±
.הז רתאב תירבעה

.ללמ קר תרציימ איה .םלש HTML ףד תרציימ אל הכרעה
ףסונ ללמ ךרועב שמתשהל ךרוצ שי ללמה תריצי רחאל
.(םהינשב םישמתשמ ונחנא) PageSpinner 2.01 וא BBEdit ןוגכ

תורומש תויוכזה םלוא הצפהל תישפוח הניה הנכותה
.רשיפ םיבאל

.דירוהל ידכ ןאכ ץחל