הרמוח

בוטה תורישה -רתויב בוטה עיגמ ,חוקלה ,ךלש קמיסיפב הפ םינימאמ ונחנא
÷הרמוחה םוחתב תורבחה בטימ םע דובעל ונטלחה ,ןכל .רתויב בוטה דויצהו רתויב
.דועו Farallon ,IBM ,HP ,Packard Bell ,Apple

בשחממ לחה ,ךלש קסעל אלמ ןורתפ חוקלה ךל עיצהל םילוכי ונא הרמוחה םוחתב
הרושב .תיתשתה תנקתה דעו ןונכתה בלשמ ,לכה םישוע ונא .תשרל דעו דדוב
.ףסכ ךסוח התא ,הנותחתה

עגרכ .ונידי לע רכמנה דויצה לכ לש אלמה ןוריחמה הז רתאב עיפוי בורקב
.שוטניקמ יבשחמ לש ןוריחמה תא אוצמל לכות