מאחוקי הקלעים

.ןאכ עיפוהל ה'רבחה תא ענכשל םיסנמ ןיידע

...בורקב םיטרפ