הרמוח תשיכרב אטבתמ וניא ןוגרא לכ לש בושחמה ךילהת יכ השיגב תלגוד קמיסיפ
תושירדה טרפמ לע תססובמה העצה שוביגב ותליחתש ךילהת והז אלא ,דבלב הנכותו
העמטה תינכות תיינבב ופוסו ונוגרא לש בושחמה יכרצל הנעמ הווהמהו חוקלה לש
.םידומצ תורישו הכרדה לע תססובמה

דימעהל תנמ לע תאזו PC -ו MacOS ,תומרופטלפה יתש לע תונורתפ העיצמ קמיסיפ
.דויצה תא אלו זכרמב חוקלה יכרצ תא

÷םיאבה םימוחתב תוריש העיצמ קמיסיפ

('וכו םיקרוס ,תוספדמ) הוולנ דויצו םיבשחמ תריכמ -

תוריש תדבעמ -

תרושקת תותשר תמקהו ןונכת -

הנכות-הרמוח תונורתפ תריכמ -

תוידועיי תונכות חותיפ -

חוקלה רתאב תורישו הכימת ךרעמ -

טנרטניא ירתא לש היינבו בוציע ,ןונכת -

םיפסונ םיטרפו ונלש ןוריחמה תא ,םידחוימ םיעצבמ אוצמל ולכות הז רתאב
!תושדחתהו היינב תחת אצמנ דימת הז רתא .םיעיצמ ונאש הכימתה תכרעמ לע